Wat is interactie­ontwerp? - Oddessey Solutions

Wat is interactie­ontwerp?

Een website of applicatie die er goed uitziet is niet meer voldoende in de tijd van tegenwoordig. Een applicatie moet immers lekker werken, passen bij de doelstellingen van de doelgroep en snel de gewenste oplossing bieden. Door de alsmaar ontwikkelende techniek is het gedrag dat deze digitale producten vertonen vele male complexer geworden afgelopen jaren. Hoe zorgt je er dan voor dat een applicatie gebruiksvriendelijk blijft? Dit is waar interactieontwerp komt kijken.

Wat doet een interactieontwerper?

Interactieontwerp onderzoekt de behoeften, wensen en waarden van gebruikers om zo applicaties te ontwikkelen die bruikbaar en betekenisvol zijn. Dit uit zich in intuïtieve interfaces die goed aansluiten op de belevingswereld van de eindgebruiker.

Door het stellen van de juiste vragen probeert een interactieontwerper te begrijpen hoe de applicatie het beste kan passen bij de doelen van de gebruikers. Hij houdt zich bezig met vragen zoals:

  • Welk doel wilt de gebruiker met de applicatie bereiken?

  • Hoe past de applicatie in het dagelijkse leven van de gebruiker?

  • Welke functionaliteiten passen het beste bij deze doelstellingen?

  • Hoe kan content binnen een applicatie zo duidelijk mogelijk worden gepresenteerd?

Hoe gaat een interactieontwerper te werk?

De stappen die een interactieontwerper doorloopt hangen erg af van het doel van de opdracht. Over het algemeen kan er van het volgende proces uit worden gegaan:

1. In kaart brengen van gebruikers- en klantwensen

Tijdens de eerste gesprekken met de klant zoekt een interactieontwerper uit wat de kernbehoefte van de nieuwe applicatie zal zijn. De wensen van de klant worden hierna afgezet tegen de behoeften van de doelgroep. Hoe sluit de applicatie aan bij het dagelijkse leven van de gebruiker? Welke behoeftes gaat de nieuwe applicatie oplossen? Door al deze input tegen elkaar af te wegen wordt gewaarborgd dat het ontwerp aansluit bij de doelgroep.

2. Opstellen van persona’s van de doelgroep

Omdat gebruikersgroepen vaak erg breed kunnen zijn kan het helpen om de grootste behoeften, wensen, frustraties en angsten samen te vatten in een of meer fictieve personen. In essentie ontwikkel je een ‘vertegenwoordiger’ of ‘stand-in’ voor een segment van je doelgroep.

Persona’s maken het gemakkelijk om de focus binnen de applicatie te houden. Wie gaat de applicatie nu uiteindelijk gebruiken? Bovendien kan men ze inzetten als referentie om het ontwerp tijdens het ontwerpproces te kunnen toetsen.

persona's

3. Vaststellen van hoofd- en nevenfunctionaliteiten

Nu dat de wensen van de klant- en de doelgroep in kaart zijn gebracht is het tijd om de functionaliteit van de applicatie op te stellen. Typisch wordt hier een techniek genaamd ‘user stories’ voor gebruikt. Dit houdt in dat alle functionaliteiten die men in de applicatie zou willen terugzien worden uitgeschreven als korte zinnen. De ‘stories’ worden zo goed mogelijk gebundeld in categorieën. Zo ontstaat een overzicht van de behoeften die applicatie zou moeten ondersteunen.

In samenspraak met de klant (en de doelgroep) worden de ‘stories’ geprioriteerd op hoofd- en nevenfunctionaliteiten. Dit zorgt voor een duidelijk beeld van de kernfunctionaliteit van de applicatie.

4. Bepalen van de flow door de applicatie

Maar welke stappen moet de gebruiker binnen de applicatie dan zetten om zijn doel te bereiken? Welke functionaliteiten helpen hem hierbij? Deze vragen worden beantwoord tijdens het opstellen van de flow van de applicatie. De interactieontwerper ontwikkelt hiervoor een flowchart waarin hoofd- en nevenfunctionaliteiten samen worden gebracht.

Samen met de klant en de doelgroep wordt deze flowchart aangescherpt om alle onduidelijkheden of ongepaste interacties te verhelpen.

5. Vaststellen van zo goed mogelijke usability

Door ‘wireframes’ op te stellen past de interactieontwerper de flow toe op concrete schermen. Deze wireframes zijn schetsmatige weergaves van de uiteindelijke applicatie. Ze worden vaak opgemaakt in grijsschaal en tonen de structuur en functionaliteit van de schermen binnen de app. Er wordt vaak gekozen voor een simpelere grafische uitwerking om de focus te leggen op basisstructuur van een pagina voordat het visuele ontwerp en de inhoud worden toegevoegd.

Door deze wireframes bij de klant en de doelgroep te toetsen kunnen onduidelijkheden in de navigatie, positie en functionaliteiten snel worden opgepikt. Na een aantal iteraties zal hierdoor uiteindelijk het gebruiksgemak en de effectiviteit van de applicatie worden gewaarborgd.

voorbeeld app flow applicatie

Geen grafisch ontwerp maar gedragsontwerp

Een veel voorkomende verwarring is dat interactieontwerp zich ook bezighoudt met de grafische invulling. Dit is echter een heel andere tak van ontwerp die pas relevant wordt wanneer het interactieontwerp helemaal staat. Binnen interactieontwerp is het van belang dat er wordt nagedacht over de functionaliteit, interactie en positie van bepaalde elementen. De grafische keuzes voor een lettertype, kleur of vorm van een knop worden pas relevant wanneer de gebruiksvriendelijkheid gewaarborgd is.

Wat is de meerwaarde van interactieontwerp?

Door de applicatie te ontwerpen met de doelstellingen van de gebruikers in het achterhoofd ontstaat een app die past binnen het dagelijkse leven van de doelgroep. Zo zal de applicatie meer waarde krijgen en zal de doelgroep er meer gebruik van maken.

Gebruikersvriendelijkheid voorop

De ervaring leert dat gemakkelijk te begrijpen applicaties ook vaker gebruikt worden. Tijdens het interactieontwerpproces wordt hier nauwlettend aandacht aan besteed. Zo wordt er nagegaan of alle interacties in applicatie vanzelfsprekend zijn en of de hoofdfunctionaliteiten snel aan te roepen zijn. Zo hoeft de gebruiker niet onnodig lang te gaan zoeken.

Ontwerpaanpassingen zijn gemakkelijker door te voeren

Wijzigingen aan een applicatie tijdens het development proces kunnen erg kostbaar zijn. Het is daarom belangrijk om voorafgaande daaraan het ontwerp helemaal uitgedacht te hebben. Door hier binnen de interactieontwerpfase tijd aan te besteden worden kostbare ingrijpende veranderingen vermeden.

Wil je jouw product of service beter laten aansluiten op jouw gebruikers? Neem dan contact op met Oddessey Solutions.